(BC2337~BC2206)

2세  건   왕(建   王)

  →

3세  삼계왕(三繼王)

  →

4세  일망왕(日望王)

  →

5세  도제왕(島濟王)

(BC2206~BC1767)

 

(BC1767~BC1123)

 

(BC1123~BC935)

 

(BC935~BC771)

 

 

 

 

 

 

 

6세  언경왕(彦卿王)

  →

7세  보명왕(寶明王)

  →

8세  행천왕(幸天王)

  →

9세  환   왕(歡   王)

(BC771~BC619)

 

(BC619~BC520)

 

(BC520~BC426)

 

(BC426~BC315)

 

 

 

 

 

 

 

10세 식   왕(湜   王)

  →

11세 욱   왕(煜   王)

  →

12세 황   왕(惶  王)

  →

13세 위   왕(偉   王)

(BC315~BC247)

 

(BC247~BC207)

 

(BC207~BC157)

 

(BC157~BC105)

 

 

 

 

 

 

 

14세 영   왕(榮   王)

  →

15세 후   왕(厚   王)

  →

16세 두명왕(斗明王)

  →

17세 선주왕(善主王)

(BC105~BC58)

 

(BC58~BC7)

 

(BC7~43)

 

(43~93)

 

 

 

 

 

 

 

18세 지남왕(知南王)

  →

19세 성방왕(聖邦王)

  →

20세 문성왕(文星王)

  →

21세 익   왕(翼   王)

(93~144)

 

(144~195)

 

(195~243)

 

(243~293)

 

 

 

 

 

 

 

22세 지효왕(之孝王)

  →

23세 숙   왕(淑   王)

  →

24세 현방왕(賢方王)

  →

25세 기   왕(琪   王)

(293~343)

 

(343~393)

 

(393~423)

 

(423~453)

 

 

 

 

 

 

 

26세 담   왕(聃   王)

  →

27세 지운왕(指雲王)

  →

28세 서   왕(瑞   王)

  →

29세 다명왕(多鳴王)

(453~483)

 

(483~508)

 

(508~533)

 

(533~558)

 

 

 

 

 

 

 

30세 담   왕(談   王)

  →

31세 체삼왕(體參王)

  →

32세 성진왕(聲振王)

  →

33세 홍   왕(鴻   王)

(558~583)

 

(583~608)

 

(608~633)

 

(633~658)

 

 

 

 

 

 

 

34세 처량왕(處良王)

  →

35세 원   왕(遠   王)

  →

36세 표륜왕(表倫王)

  →

37세 형   왕(逈   王)

(658~683)

 

(683~708)

 

(708~733)

 

(733~758)

 

 

 

 

 

 

 

38세 치도왕(致道王)

  →

39세 욱   왕(勖   王)

  →

40세 천원왕(天元王)

  →

41세 호공왕(好恭王)

(758~783)

 

(783~808)

 

(808~833)

 

(833~858)

 

 

 

 

 

 

 

42세 소   왕(昭   王)

  →

43세 경직왕(敬直王)

  →

44세 민   왕(岷   王)

  →

45세 자견왕(自堅王)

(858~883)

 

(883~908)

 

(908~933)

 

  (933~938)      

           

 

 

 

탐라개국의 연원탐라사 개략도왕위전탐라국왕 세계표탐라국 연표성주전 탐라성주 세계표종묘자료실

처음제주고씨탐라국 고씨종묘문화재가문의영광ㅣ종문자료실오신분 발자취